Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť ALWEA, s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje chrániť všetky získané osobné údaje, ktoré sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zároveň definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov. Naše internetové stránky umožňujú používateľom prezerať ich časť bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje – jedná sa o verejné časti nášho webu. Zároveň časť našich stránok je možné prezerať iba po zaregistrovaní a následnom prihlásení. Toto opatrenie je zavedené z dôvodu obchodnej politiky, nakoľko náš distribučný predaj je primárne určený ďalším predajcom a nie koncovým užívateľom. Takýmto spôsobom majú prístup k cenovým a skladovým informáciám len naši partneri.

Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov

Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na nezávislé webové lokality, ktoré nepodliehajú našej kontrole a ani tam neplatia naše Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov (ďalej len Pravidlá). Nezávislé webové lokality môžu ale nemusia mať svoje vlastné Pravidlá, preto neschvaľujeme a ani neodporúčame tieto webové lokality. Osobné údaje, ktoré poskytnete na nezávislých lokalitách, nie sú pokryté týmito Pravidlami.

Pravidlá sa týkajú predovšetkým osobných údajov, zhromažďovania údajov a vytvárania vyhodnocovacích zostáv. Rozlišujeme osobné údaje a všeobecné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré je možné spájať s menom a osobnou totožnosťou používateľa. Zhromažďovanie týchto údajov nám prináša možnosť lepšie identifikovať potreby používateľov a jasnejšie ich identifikovať, čím vieme zlepšiť naše služby a tým ich spokojnosť. Medzi údaje, ktoré vyžadujeme pri registrácií môžu patriť meno, adresa, názov spoločnosti pre ktorú používateľ pracuje, telefónny kontakt, faxový kontakt, e-mailová adresa, IČO, IČ DPH, ID používateľa, prihlasovacie meno a heslo, platobné a transakčné informácie.

Všeobecné údaje sú údaje, ktoré nie sú spojené s konkrétnou osobou a slúžia na vyhodnocovanie s cieľom správne modifikovať naše web stránky podľa potrieb používateľov. Do tejto oblasti patria hlavne informácie o návštevnosti jednotlivých lokalít, typoch prehliadačov, jedinečnej URL a IP adresy. Tieto údaje sú zhromažďované a vyhodnocované pomocou analytických nástrojov. Osobné údaje, ktoré sú našej spoločnosti poskytnuté sa môžu použiť pri registrácií produktov iných akciách usporiadaných našou spoločnosťou, pri prezentovaní v obchodných reportoch a v iných obchodných príležitostiach. Takto poskytnuté údaje môžu byť spracované i mimo našej spoločnosti.

Spoločnosť ALWEA, s.r.o. na základe takto zhromažďovaných údajov pomáha svojim používateľom uskutočňovať objednávky alebo iné online transakcie, nadväzuje komunikáciu s používateľmi, uskutočňuje aktívny mailing, aktualizuje svoje reklamné nástroje na webových lokalitách a ponúka ďalší rad služieb, čím vytvára lepšie prostredie pre vzájomnú komunikáciu. Informácie, ktoré sú dostupné našej spoločnosti z oblasti platobných a transakčných informácií sa používajú výhradne na dané účely.

Osobné i všeobecné údaje nikomu nepredávame, nenajímame, neprenajímame, nezdieľame ani inak komerčne nevyužívame. Tieto údaje nám pomáhajú zlepšiť činnosť našej firmy a hlavne našej webovej stránky. V prípade, kedy zdieľanie údajov s treťou stranou vyžaduje súdna žaloba, predvolanie na súd, alebo iné miestne právne predpisy si vyžiadame Váš písomný súhlas.

Nakladanie s osobnými a všeobecnými údajmi sa v závislosti od zmeny pomerov v spoločnosti alebo vplyvom iných aktivít môže zmeniť, ale nesmú sa radikálne zmeniť tieto Pravidlá.

Používateľom ponúkame celý rad informácií k nami dodávaným produktom a službám, pričom im umožňujeme sa prihlásiť do určitých marketingových aktivít, ktoré rozširujú naše webové aktivity. Informácie získané z týchto aktivít podliehajú tiež týmto Pravidlám.

Spoločnosť ALWEA, s.r.o. sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a neoprávnené použitie. V prípade zmien týchto Pravidiel budú tieto aktualizované na našej stránke.