Do košíkaDo košíka0 €0
Váš košík je prázdny!
Vyberte požadovaný tovar a vložte ho do košíka!
Spolupráca / Reklamácie

Priebeh objednávky

Objednávky prijímame predovšetkým prostredníctvom webovej stránky, kde môžete sledovať ich priebeh. Po prihlásená tu nájdete všetky potrebné informácie o firme, ktoré sú pre bezproblémovú každodennú prácu potrebné. Patria medzi ne:

 

• úverový rámec
• obratové štatistiky
• zľavy
• cenníky
• služby
• informácie o produktoch
• otvorené objednávky
• predchádzajúce objednávky

Samozrejme, vaše objednávky nám môžete stále posielať faxom či emailom. Vaša objednávka musí obsahovať objednávkové kódy produktov a množstvo objednaného tovaru. 
Prosíme, prečítajte si pozorne naše obchodné podmienky.
 

Ukázať menej

Reklamácie

Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

Séria praktických rád na správny postup:

Vratka

Našim odberateľom  zabezpečujeme možnosť vrátenia tovaru za nasledovných podmienok:

 • možnosť spätnej kúpy tovaru sa vzťahuje na tovar, ktorý bol predávajúcim predaný a fakturovaný maximálne 90 dní pred zaslaním požiadavky o vrátenie; na tovar, ktorý je kompletný /vrátane prípadného príslušenstva/, je ďalej v predajnom, nepoškodenom stave, v nepoškodenom originálnom balení
 • vrátiť je možné položku, ktorá je v čase požiadavky v ponuke predávajúceho
 • požiadavku zaslanú vo forme reklamačného listu predávajúci posudzuje do 5 pracovných dní od jej obdržania
 • v prípade súhlasného stanoviska predávajúceho je kupujúci povinný tovar - vratku zaslať na adresu kupujúceho do 2 týždňov od dátumu kladného stanoviska predávajúceho, po prekročení uvedenej lehoty sa zaregistrovaná požiadavka kupujúceho zo systému vymaže automaticky a schvalovací proces sa musí začať odznova
 • predávajúci nepreberá zodpovednosť za rozdiely v kvalite a kvantite vráteného tovaru vznikajúce počas prepravy od kupujúceho k predávajúcemu, prípadný  poškodený tovar predávajúci skladuje max 10 pracovných dní, ak sa kupujúci o odvoz v tomto čase nepostará, predávajúci ho automaticky zlikviduje
 • kúpna cena je 90% z pôvodnej kúpnej ceny tovaru bez DPH

 

Vrátiť tovar nie je možné v nasledovných prípadoch:

 • ak tovar nepochádza od predávajúceho
 • ak je tovar stiahnutý z ponuky alebo ak nie je stiahnutý, ale bol zmenený obal
 • tovar, ktorého vybavenie nezodpovedá jednotnému typu balenia používaného predávajúcim
 • tovar dovezený z dôvodu konkrétnej objednávky na základe záväznej objednávky kupujúceho
 • ak tovar nie je kompletný, nie je v originálnom balení, nie je ďalej v predajnom stave, tovar s obalom znehodnoteným ručným písmom
 • v prípade potravín, hygienických a chemických výrobkov - čistiacich prostriedkov
 • položky predané v darčekovej akcii ku ktorým sa viaže darček
 • na tovar predaného vo výpredaji

 

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • doručenie riadne vyplneného reklamačného listu
 • doručenie reklamovaného tovaru

Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša a v prípade, že tovar nezodpovedá horeuvedeným kritériám, bude kupujúcemu vrátený.

 

Mechanicky poškodený, nedodaný, navyše dodaný  tovar

Pri preberaní zásielky je dôležitá dôkladná kvalitatívna a kvantitatívna kontrola tovaru.

Zvýšenú pozornosť prosíme venovať krehkému, nadrozmernému tovaru a balíkom nezalepeným páskou Victoria, ktorou sa zalepuje každý balík predávajúceho.

V prípade poškodenia prepravného obalu, samotného tovaru a v prípade prepravného obalu nezalepeného páskou Victoria je potrebné s prepravcom spísať škodový zápis, čo slúži ako podklad k reklamácii.

Reklamácia na mechanicky poškodený, nedodaný tovar sa prijíma do 2 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia zaslaná po určenom termíne nebude uznaná.

 

Reklamačné konanie v prípade poškodeného, nedodaného tovaru  začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • doručenie riadne vyplneného reklamačného listu, fotodokumentácie, škodového zápisu
 • doručenie reklamovaného tovaru podľa požiadavky predávajúceho

 

Zvýšenú pozornosť prosíme venovať paletovej, kamiónovej dodávke. Aby sme Vám vedeli byť nápomocný, prosíme problém hlásiť po jeho bezprostrednom zistení.

K riešeniu reklamačného prípadu kupujúci potrebuje zabezpečiť nasledovný dôkazový materiál:

 • fotodokumentáciu poškodeného tovaru,ktorú je potrebné vyhotoviť, kým je tovar na aute.
 • škodovú zápisnicu, v ktorej sa uvedie paličkovým písmom meno, priezvisko šoféra, číslo jeho dokladu /OP, pas/ za účelom jeho identifikácie spolu s jeho podpisom
 • na CMR sa má uviesť informácia týkajúca sa druhu, množstva poškodeného tovaru, informácia o tom, že bola podpísaná škodová zápisnica a spravená fotodokumentácia.

V prípade, že CMR potvrdíte svojim podpisom a pečiatkou bez uvedenia zistených skutočností, čím vlastne potvrdíte prevzatie tovaru bez výhrad, nie je možné ďalej reklamovať.

 

Kvalitatívna reklamácia, reklamácia v záruke - servis

Kvalitatívna reklamácia sa vzťahuje výlučne na výrobné vady tovarov alebo na skryté vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami.

Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Ak je v záručnom liste uvedený Alwea právo zo zodpovednosti sa uplatňuje u Alwea, s.r.o..

Ak je v záručnom liste určený na opravu iný podnikateľ, ktorý je v mieste bližšom kupujúcemu, uplatní kupujúci právo na opravu u tohto podnikateľa.

Právo zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe.

 

Reklamácia v záruke sa zamieta v nasledovných prípadoch:

 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými  a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom tovaru k tomu neoprávnenej osoby
 • na tovar, ktorý bol poškodený v dôsledku toho, že nebol skladovaný odporúčaným a vhodným spôsobom v závislosti od povahy takéhoto tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru

Oprava predmetu reklamácie v horeuvedených prípadoch sa refakturuje kupujúcemu aj v rámci záručnej lehoty. Údržba a čistenie hociktorého výrobku nie je súčasťou služieb poskytnutých v rámci záruky.

 

Reklamačné konanie  začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • doručením riadne vyplneného reklamačného listu
 • doručením reklamovaného tovaru

 

Rozdiely v cenách, expedičný poplatok

Predajná cena tovaru je pre kupujúceho platná dňom jej uverejnenia na webstránke.

Reklamačné konanie začína dňom doručenia riadne vyplneného reklamačného listu.

Požiadavku predávajúci posudzuje do 5 pracovných dní od jej obdržania.